Nếu truyền HTML làm giá trị biến thì cần dùng dangerouslySetInnerHTML, nếu không thì sẽ bị mã hoá hết

Ví dụ trong routes/test.tsx:

import { CSS, render } from "https://deno.land/x/gfm/mod.ts";

const markdown = `# Hello, world!`

const body = render(markdown, {
 baseUrl: "https://example.com",
});

export default function a() {
  return <main>
    {body}
  </main>
} 

Thì kết quả sẽ là:

<main>&lt;h1 id=&quot;hello-world&quot;>&lt;a class=&quot;anchor&quot; aria-hidden=&quot;true&quot; tabindex=&quot;-1&quot; href=&quot;#hello-world&quot;>&lt;svg class=&quot;octicon octicon-link&quot; viewbox=&quot;0 0 16 16&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;>&lt;path fill-rule=&quot;evenodd&quot; d=&quot;M7.775 3.275a.75.75 0 001.06 1.06l1.25-1.25a2 2 0 112.83 2.83l-2.5 2.5a2 2 0 01-2.83 0 .75.75 0 00-1.06 1.06 3.5 3.5 0 004.95 0l2.5-2.5a3.5 3.5 0 00-4.95-4.95l-1.25 1.25zm-4.69 9.64a2 2 0 010-2.83l2.5-2.5a2 2 0 012.83 0 .75.75 0 001.06-1.06 3.5 3.5 0 00-4.95 0l-2.5 2.5a3.5 3.5 0 004.95 4.95l1.25-1.25a.75.75 0 00-1.06-1.06l-1.25 1.25a2 2 0 01-2.83 0z&quot;>&lt;/path>&lt;/svg>&lt;/a>Hello, world!&lt;/h1></main>

Nhưng nếu sử dụng:

export default function a() {
 return (
  <main dangerouslySetInnerHTML={{ __html: body }}>
   {body}
  </main>
 );
}

thì kết quả trả về sẽ là:
<main><h1 id="hello-world"><a class="anchor" aria-hidden="true" tabindex="-1" href="[#hello-world](view-source:http://localhost:8000/test#hello-world)"><svg class="octicon octicon-link" viewbox="0 0 16 16" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M7.775 3.275a.75.75 0 001.06 1.06l1.25-1.25a2 2 0 112.83 2.83l-2.5 2.5a2 2 0 01-2.83 0 .75.75 0 00-1.06 1.06 3.5 3.5 0 004.95 0l2.5-2.5a3.5 3.5 0 00-4.95-4.95l-1.25 1.25zm-4.69 9.64a2 2 0 010-2.83l2.5-2.5a2 2 0 012.83 0 .75.75 0 001.06-1.06 3.5 3.5 0 00-4.95 0l-2.5 2.5a3.5 3.5 0 004.95 4.95l1.25-1.25a.75.75 0 00-1.06-1.06l-1.25 1.25a2 2 0 01-2.83 0z"></path></svg></a>Hello, world!</h1></main>

Nguồn:: dangerouslySetInnerHTML


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024