Dùng tag ngữ nghĩa thay vì dùng div

Nguồn:: Why & When to Use Semantic HTML Elements over Divs - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024