Satisfied là để đỡ phải kiểm tra dữ liệu

Nguồn:: freeCodeCamp, How to Use the TypeScript satisfies Operator


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024