Mọi sự kiện đều capture và target, nhưng không phải sự kiện nào cũng bubble

Nguồn:: An Interactive Guide to JavaScript Events | Aleksandr Hovhannisyan


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024