Named export thường dùng cho các file lưu trữ nhiều function, object như utils, constant, api, store… Export default thường dùng cho class, function component

Named export thường dùng cho các file lưu trữ nhiều function, object như utils, constant, api, store… Export default thường dùng cho class, function component vì một file component thường chỉ cần export duy nhất component đó để sử dụng thôi.
Nguồn:: ReactJS: Hướng dẫn Export/Import Files hợp lý và chuyên nghiệp


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023