Bỏ qua
let colors = ['red', 'green', 'blue'];

for (let i in colors) {
  console.log(i); // "0", "1", "2"
}

for (let i of colors) {
  console.log(i); // "red", "green", "blue"
}

for-in

 • Lặp qua các key của enumerable properties trong một object
 • Dùng được cho String, Array, or những object đơn giản, nhưng không phải với các object như Map() hoặc Set()

for-of

 • Lặp qua các phần tử của một iterable object
 • Dùng được cho Array, String, Map hoặc Set object, nhưng nó không sử dụng trên những object đơn giản

Nguồn:: Sự khác biệt giữa for-.in, for-.of and forEach trong javascript

Trường hợp dùng for-in

Nếu chạy qua từng phần tử trong mảng mà sau đó cần dùng lại indexOf, thì không nên dùng for-of, vì indexOf() chỉ trả về giá trị đầu tiên.

for (const i of vậtThểTừCâuNhập) {
    for (const k in i[0]) {
      const vịTríTrongCâuNhập = i[2][k]
      if (i[0][k].split(' ').length === 1) {
        danhSáchTừĐơnTrongCâuNhập.push([i[0][k], vịTríTrongCâuNhập])
      } else {
        danhSáchTừGhépTrongCâuNhập.push([i[0][k], vịTríTrongCâuNhập])
      }
      console.log(i[0][k], vịTríTrongCâuNhập, k, danhSáchTừĐơnTrongCâuNhập)
    }
  }

Dùng map tiện hơn dùng for vì nó tạo ra một mảng mới cho mình và không cần phải lo mảng cũ bị sửa đổi


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023