Bỏ qua

=== là == mà không đổi kiểu (type conversion).

'' == '0'      // false
0 == ''       // true
0 == '0'      // true

false == 'false'  // false
false == '0'    // true

false == undefined // false
false == null    // false
null == undefined  // true

' \t\r\n ' == 0   // true

Toán hạng tham chiếu

var a = [1,2,3];
var b = [1,2,3];

var c = { x: 1, y: 2 };
var d = { x: 1, y: 2 };

var e = "text";
var f = "te" + "xt";

a == b      // false
a === b      // false

c == d      // false
c === d      // false

e == f      // true
e === f      // true

"abc" == new String("abc")  // true
"abc" === new String("abc")  // false

Nguồn:: Stack Overflow, Which equals operator (== vs ===) should be used in JavaScript comparisons?


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023