F(a)(b) để gọi hàm f(a) có chứa hàm con f1(b)


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023