Dùng map tiện hơn dùng for vì nó tạo ra một mảng mới cho mình và không cần phải lo mảng cũ bị sửa đổi

Sau này khi cần làm React thì sẽ rất tiện (Component là những hàm hoặc lớp trả về một khối JSX)

  <ul>
    {fuseBàiĐăng.search(keyword).map(
      (kếtQuả) => <li>{kếtQuả.item["Tiêu đề"]}</li>,
    )}
  </ul>

Nguồn:: #26 Map Arrays - Dùng Hàm Map Thay Vì For Loops | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners - YouTubejson


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 9 tháng 1, 2024