Callback là những hàm được dùng như đối số của hàm khác

Callback là những hàm được dùng như đối số của hàm khác. Khi dùng những hàm có callback, ta thắc mắc không biết tham số đã được truyền vào như thế nào? Ví dụ như:

function callback (e) {
  console.log('clicked');
}

hàmNgoài(callback);

Ta thấy callback() là một hàm. Để nó hoạt động được thì phải truyền tham số vào. Nên đáng lẽ code trên phải là như vậy mới đúng chứ?

function callback (e) {
  console.log('clicked');
}

const e = hàmNgoài();
callback(e)

Thực ra có thể nghĩ là hàmNgoài() đã được viết sẵn như vậy ở đâu đó:

function hàmNgoài(callback){
    const e = ...
    callback(e)
} 


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023