Await với async là cách để viết hàm bất đồng bộ với tư duy khi viết hàm tuần tự

Việc này và việc viết JSX giống nhau ở chỗ đó là viết cái này theo cách tư duy của cái kia. JSX là cách để viết JS như thể viết HTML

Why is my variable unaltered after I modify it inside of a function? - Asynchronous code reference


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024