String(x) giống x.tostring(), nhưng không gây ra lỗi nếu x là null hoặc undefined

Nguồn:: What’s the difference between String(value) vs value.toString()


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 21 tháng 6, 2024