Thực chất promise không giải quyết được chuyện lồng, vì promise cũng lồng vào nhau như if thôi. Thứ nó giải quyết là việc các giá trị trả về từ promise trông như không lồng vào nhau gì cả

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023