Biến được so sánh với nhau bằng địa chỉ bộ nhớ, không phải giá trị thực sự của biến

Việc so sánh {} === {} sẽ luôn trả giá trị là false bởi vì mỗi vật thể có địa chỉ bộ nhớ khác nhau

Nguồn:: Stack Overflow, This condition will always return ‘false’ since JavaScript compares objects by reference, not value, what does this mean in the current Scenario?


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024