Callback là một hàm được truyền vào một hàm khác giống như một tham số bình thường

Hàm cần gọi phải ở trong then


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023