env người dùng định nghĩa được ưu tiên hơn env hệ thống định nghĩa. Nhưng với biến path thì ngược lại

Biến môi trường giúp ta điền những giá trị lặp đi lặp lại nhanh hơn
Nguồn:: windows - User vs. System Environment Variables: Do System Variables Override User Variables? - Super User


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024